index


ผู้ได้รับทุนการศึกษา


มอบเงินสนับสนุนนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการปณิธานความดี จิตอาสาวิศวะโยธามหิดล จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

               main


underline

มอบเงินสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup2016 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - 4 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเยอรมัน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

               main


Copyright © 2019, Mahidol Engineering Foundation, Mahidol University