index


ข่าว กิจกรรม


มอบเงินสนับสนุนค่ายจิตอาสา “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อนักเรียน”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี รองประธานมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนค่ายจิตอาสานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อนักเรียน” โรงเรียนโป่งตาสา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000.- บาท กิจกรรมออกค่ายระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2561

               main
underline

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี รองประธานมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ จำนวน 80,000.- บาท ให้กับ นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics
เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Disaster Robotics Challenge ในการแข่งขัน World Robot Summit 2018 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

               main main
underline

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 83,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท
ผลงาน : การพัฒนาระบบเก็บรักษาหัวใจในสภาวะปกติภายนอกร่างกายน
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
นายทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์, นางสาวพริญาณ์ วิดจายา, นายภาคภูมิ เอกพินิจพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. พรภพ นัยเนตร

               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000.- บาท
ผลงาน : Application on Non-Thermalplasma for Decontamination of Chicken Meat Surface
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายรัชนันต์ อนันต์ธนวัฒน์, นางสาวศุภริดา พรหมพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : Prof.Dr.Mohammad Naghi Eshtiagh

               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท

               main main
               main main
               main main
             main   main
               main main
               main main
               main main
underline

ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง
6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี
อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลปริญญานิพนธ์ระดับคณะฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลนวัตกรรมระดับคณะฯ

               main main
               main main  
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

โครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา” ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปรายการเครื่องบวช ร่วมถวายพระอาจารย์ ได้แก่
1. ชุดผ้าไตรจีวรสามเณร จำนวน 92 ชุด
2. ชุดผ้าไตรจีวรพระสงฆ์ จำนวน 16 ชุด
3. บาตรพระสแตนเลน ขนาด 8 นิ้ว ครบชุด จำนวน 108 ใบ
ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล ที่ได้ให้ความเมตตารับ โครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา” ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ รวมทั้งโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดบันดาลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป และขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการครั้งนี้ประสพความสำเร็จได้ด้วยดี

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

งาน “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจัดหาซื้อตามกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มูลนิธิฯ ได้นำไปบริจาคนั้น ได้คัดเลือกจัดหาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุได้ ทางมูลนิธิฯ ได้ศึกษา ตรวจสอบ และใช้ความรู้ในการเลือกสิ่งของให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อสามารถให้ผู้สูงอายุใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และการนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นสาธารณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 72,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท
ผลงาน : สแกนเนอร์อ่านเสียงได้แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายวัชรพล แดงเปี่ยม, นางสาวจิรญา หอเจริญ, นายวริศ ปัญญาฉัตรพร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อารณีย์ พันกะหรัด : รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช

               main main
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000.- บาท
ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารเบนซีนในอากาศแบบพกพา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายณัฏฐชัย ทรัพย์วิไล, นายนิธิวัฒน์ เหมธานนท์, นายภฤศ มาตรไพจิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ : อ.ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล : อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

               main main
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท

               main main
               main main
               main main
             main   main
               main main
underline

พิธีทำบุญมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลดังกล่าวด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

กิจกรรม workshop โยคะการกุศล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คุณปรารถนา เกตุเที่ยงกิจ และทีมงาน Wish Yoga ได้จัดกิจกรรม workshop โยคะการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับทีมงาน Wish Yoga โดยจัดกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ มูลค่าจำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนแปลงงู จังหวัดปัตตานี โดยมีนายถาวร แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และครู เป็นผู้แทนมอบให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ใส่อุปกรณ์การเรียนต่อไป

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

นำเสนอผลงานรับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลดังกล่าวด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ ให้กับนักเรียนชั้นประถมในพื้นที่่เขตการศึกษา จังหวัดปัตตานี เขต 2 ภายใต้กิจกรรม "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"

               main main
               main main
               main main
               main main
               main