index


ข่าว กิจกรรม

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 83,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท
ผลงาน : การออกแบบกระบวนการผลิตโฟมพอลิสไตรีนที่ละลายในสารละลายดี-ลิโมนีน และเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยสับปะรด
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นส.ลักษมณ นุชโสภา, นายมนัส ด้วงปรึกษา, นส.ศศิ ศาสตร์ปรีชา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร

               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000.- บาท
ผลงาน : กระชังปลาอัจฉริยะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายรักษ์ธนา ฟักนาค, นายปัญจวิชญ์ วัฒนภินันท์ชัย, นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. เดชา วิไลรัตน์, รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลปริญญานิพนธ์ระดับคณะฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลนวัตกรรมระดับคณะฯ

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main
underline

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับเงินทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปี 2562 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวลลิสา เอกวรชาติ      นักศึกษาชั้นปีที่ 2     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. นางสาวอรยา วรกิจ               นักศึกษาชั้นปีที่ 2     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. นางสาวนลินทิพย์ แซ่ลี้          นักศึกษาชั้นปีที่ 3     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. นายสรสิช วรรณจักร             นักศึกษาชั้นปีที่ 3     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               main main
               main main
               main
underline

งาน “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นสาธารณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

ประกาศมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปี 256

ด้วย “กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก” โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ จะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดสรรเงินทุนจำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่น บาทถ้วน) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

   

               main

               main

underline

มอบเงินสนับสนุนค่ายจิตอาสา “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อนักเรียน”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี รองประธานมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนค่ายจิตอาสานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อนักเรียน” โรงเรียนโป่งตาสา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000.- บาท กิจกรรมออกค่ายระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2561

               main
underline

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี รองประธานมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ จำนวน 80,000.- บาท ให้กับ นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics
เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Disaster Robotics Challenge ในการแข่งขัน World Robot Summit 2018 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

               main main
underline

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 83,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท
ผลงาน : การพัฒนาระบบเก็บรักษาหัวใจในสภาวะปกติภายนอกร่างกายน
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
นายทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์, นางสาวพริญาณ์ วิดจายา, นายภาคภูมิ เอกพินิจพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. พรภพ นัยเนตร

               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000.- บาท
ผลงาน : Application on Non-Thermalplasma for Decontamination of Chicken Meat Surface
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายรัชนันต์ อนันต์ธนวัฒน์, นางสาวศุภริดา พรหมพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : Prof.Dr.Mohammad Naghi Eshtiagh

               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท

               main main
               main main
               main main
             main   main
               main main
               main main
               main main
underline

ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง
6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี
อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลปริญญานิพนธ์ระดับคณะฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลนวัตกรรมระดับคณะฯ

               main main
               main main  
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

โครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา” ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปรายการเครื่องบวช ร่วมถวายพระอาจารย์ ได้แก่
1. ชุดผ้าไตรจีวรสามเณร จำนวน 92 ชุด
2. ชุดผ้าไตรจีวรพระสงฆ์ จำนวน 16 ชุด
3. บาตรพระสแตนเลน ขนาด 8 นิ้ว ครบชุด จำนวน 108 ใบ
ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล ที่ได้ให้ความเมตตารับ โครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา” ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ รวมทั้งโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดบันดาลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป และขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการครั้งนี้ประสพความสำเร็จได้ด้วยดี

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

งาน “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจัดหาซื้อตามกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มูลนิธิฯ ได้นำไปบริจาคนั้น ได้คัดเลือกจัดหาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุได้ ทางมูลนิธิฯ ได้ศึกษา ตรวจสอบ และใช้ความรู้ในการเลือกสิ่งของให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อสามารถให้ผู้สูงอายุใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และการนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นสาธารณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 72,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท
ผลงาน : สแกนเนอร์อ่านเสียงได้แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายวัชรพล แดงเปี่ยม, นางสาวจิรญา หอเจริญ, นายวริศ ปัญญาฉัตรพร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อารณีย์ พันกะหรัด : รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช

               main main
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000.- บาท
ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารเบนซีนในอากาศแบบพกพา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายณัฏฐชัย ทรัพย์วิไล, นายนิธิวัฒน์ เหมธานนท์, นายภฤศ มาตรไพจิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ : อ.ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล : อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

               main main
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท

               main main
               main main
               main main
             main   main
               main main
underline

พิธีทำบุญมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลดังกล่าวด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

กิจกรรม workshop โยคะการกุศล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คุณปรารถนา เกตุเที่ยงกิจ และทีมงาน Wish Yoga ได้จัดกิจกรรม workshop โยคะการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับทีมงาน Wish Yoga โดยจัดกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ มูลค่าจำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนแปลงงู จังหวัดปัตตานี โดยมีนายถาวร แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และครู เป็นผู้แทนมอบให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ใส่อุปกรณ์การเรียนต่อไป

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

นำเสนอผลงานรับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชิงรางวัลนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับคณะฯ ณ ห้อง 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสินผลรางวัลดังกล่าวด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ ให้กับนักเรียนชั้นประถมในพื้นที่่เขตการศึกษา จังหวัดปัตตานี เขต 2 ภายใต้กิจกรรม "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 69 คู่

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 69 คู่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางกลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนว 60 ชุด

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนว 60 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"

               main main
               main
underline

งาน“Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจัดหาซื้อตามกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มูลนิธิฯ ได้นำไปบริจาคนั้น ได้คัดเลือกจัดหาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุได้ ทางมูลนิธิฯ ได้ศึกษา ตรวจสอบ และใช้ความรู้ในการเลือกสิ่งของให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อสามารถให้ผู้สูงอายุใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และการนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นสาธารณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

เชิญร่วมสร้าง "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมสร้าง "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"
หน่วยงานของเราขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาค เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้านักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ให้เด็กนักเรียนชั้นประถม ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้กลับมาเรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพที่ดี
ร่วมแบ่งปันการให้ ได้ที่ 092-6151551 คุณเรไร หาญวงค์
หรือบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 333-231187-4
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 959-006254-7
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 012-706000-2

                                           main
underline

“Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ”

ด้วยมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรับ สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจัดหาซื้อตามกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มูลนิธิฯ ได้นำไปบริจาคนั้น ได้คัดเลือกจัดหาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุได้ ทางมูลนิธิฯ ได้ศึกษา ตรวจสอบ และใช้ความรู้ในการเลือกสิ่งของให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อสามารถให้ผู้สูงอายุใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และการนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นสาธารณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

                                                     main
underline

มอบเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560

ตามที่ขณะนี้ได้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางหลายจังหวัด และสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้อยู่ในขณะนี้ เงินทุนจำนวน 50,000.- บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
ขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นายสิทธิชัย จันทร์ทองอ่อน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นายยศพล เกื้อชาติ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นายจารุกิตติ์ จีระเจริญพงษ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. นายธนกร สุคนธามาศ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นายกฤตภาส จันทร ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. นางสาวธนพร บวบทอง ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. นายศตวรรษ ย่องยัง ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
8. นางสาวจุฑามาศ ลิ่มประสิทธิ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
9.นายปริวัฒน์ ชูชาติ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกกรรมชีวการแพทย์
10. นายเศวตฉัตร รุ่งรัตนกุลวงศ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายจิตอาสาครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.พรภพ นัยเนตร กรรมการ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายจิตอาสาครั้งที่ 7 "สร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อชุมชน" ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งประลอม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2559 จำนวน 20,000.- บาท

               main main
               main main
underline

มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จำนวน 16 ทุน เป็นมูลค่า 71,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               main main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท
ได้แก่ ผลงานการทำเอทานอลให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการไฮบริดระหว่างการกลั่นและเมมเบรน
ของ นางสาวเขมจิรา แก้วทรงพล และนางสาวปัทมพร ลีวราภากุล จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โดยมี ผศ.ดร.ปริตตา ประยูรยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

               main main
               main main
               main
รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับคณะ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท
ได้แก่ ผลงาน Lactate measurement by colorimetric reaction on Origami paper-based biosensor
ของ นางสาวคณิศร อู่พิทักษ์, นางสาวจุฑาทิพ พงศ์พฤกษา และนางสาววลัยพร เวฬุดิตถ์ จากภาควิชาวิศวกรรม ชีวการแพทย์
โดยมี ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ และ ดร.พรพิมล ศรีทองคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

               main main
               main main
รางวัลทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รางวัลทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000.- บาท

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

โครงการเต็นท์สร้างธรรม ส่งมอบเต็นท์พระ จำนวน 200 หลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "เต็นท์สร้างธรรม" โดยเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยซื้อเต็นท์ถวายหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 หลัง เพื่อใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาสำหรับรองรับโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และใช้ในการปฏิบัติธรรม

และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

               main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

พิธีส่งมอบห้อง GEAR Show Room

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ส่งมอบห้อง GEAR Show Room ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มาร่วมในพิธีการมอบครั้งนี้ด้วย

ห้อง GEAR Show Room นี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป


               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

การปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิศวกรรมหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะประดิษฐ์ และห้องปฏิบัติการวิจัย MICRO TAS LAB

ขอขอบคุณ คุณภควา ปัตตะพงศ์ (ศิษย์เก่าวิศวะมหิดล รุ่น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิศวกรรมหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะประดิษฐ์ (Cardiovascular Engineering and Artificial Organs Lab) และห้องปฏิบัติการวิจัย MICRO TAS LAB โดยมี ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

               main main
               main main
underline

การมอบถังเก็บน้ำและตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ. ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนในการมอบถังเก็บน้ำ และตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา จังหวัดนนทบุรี บริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาของทางราชการ และสาธารณประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 34,910 บาท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คุณธณัชชัย สิงหลกะ และเพื่อน 10,000 บาท
2. คุณนาฎยา รัตนนพดลชัย 2,000 บาท
3. คุณเพ็ญศรี ศวัสตนานนท์ 4,000 บาท
4. คุณคเณตร์ สุวรรณสุทธิ 4,000 บาท
5. บริษัท อ้อมใหญ่ค้าไม้ (2002) จำกัด 8,000 บาท
6. คุณวัชรี ครรชิตชัย 1,000 บาท
7. คุณอรัญญา ศรีสอาด และครอบครัว 800 บาท
8. คุณวิไลลักษณ์ สุขดี และครอบครัว 200 บาท
9. คุณกิตติศักดิ์ โภควรรณวิทย์ 2,000 บาท
10. คุณสุวรรณี วัฒนธรรม 1,000 บาท
11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ผ่านคุณวิภาดา ช่วยรักษา) 1,910 บาท

               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
               main main
underline

ร่วมสนับสนุนโครงการวิศวะมหิดล สนองพระราชดำริ ใกล้ชิด "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนโครงการวิศวะมหิดล สนองพระราชดำริ ใกล้ชิด "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ อาจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ค่ะ

               main main
               main main
Copyright © 2019, Mahidol Engineering Foundation, Mahidol University